PENSIONARE. Știați? Și aceste venituri ar trebui luate în calcul

În România, mulți angajați primesc, pe lângă salariul fix convenit și consemant în contractul de muncă, și alte venituri sub forma unor comisioane din vânzări, bonusuri, prime și așa mai departe. Și trebuie știut că aceste câștiguri contează la pensie.

PENSIONARE. Știați? Și aceste venituri ar trebui luate în calcul

Conform Codului muncii, principalul act normativ în baza căruia se desfășoară relația de muncă, noțiunea de salariu include și sporurile, indemnizațiile, dar și alte adaosuri negociate și convenite de părți și prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă, dar și în regulamentele interne.

Codul fiscal extinde sfera veniturilor care sunt asimilate salariului, venituri care sunt taxate și/sau impozitat diferențiat, în funcție de natura lor, scrie Avocatnet.

Astfel, cu excepția veniturilor pentru care nu există obligația de reținere și virare a contribuției de asigurări sociale, baza lunară de calcul reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor care, în cazul salariaților, include:

– veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, obținute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege;

– indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică;

– indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

– sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum și sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete și altele asemenea;

– sumele reprezentând participarea salariaților la profit;

– sume reprezentând salarii/diferențe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept;

– indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați, potrivit legii, pe perioada delegării/detașării, după caz, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil;

– indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate;

– veniturile reprezentând plăți compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă, cu excepția celor acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plățile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;

– orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.